پرسشنامه تیپ شخصیتی

راهنمای اجرای آزمون:
این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است‚ و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش می کند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیم گیری او را نشان می دهد. درک او از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران‚ او را در شناسایی توانمندی هایش یاری می کند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند ‚ بدست می دهد. این آزمون دارای ۷۸ سوال است.
●پاسخ دهندگان باید در هر سوال صرفا یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب نماید.
●این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود ۵۱ تا ۵۱ دقیقه لازم می باشد.
●نباید به پاسخ دهندگان تعاریفی از لغات یا عبارات ارائه کرد. فرد می بایست بر اساس درک شخصی خود به آن سوال پاسخ دهد.
●سوال می تواند حذف شود اما فقط در صورتیکه پاسخ برای فرد امکان پذیر نباشد.

 

Results

#1. آیا شناختن شما

#2. آيا

#3. شما معمولا

#4. روابط دوستانه شما

#5. می توانید به طور نامحدود

#6. در صحبت کردن با دوستانتان

#7. آیا معمولا

#8. وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند

#9. آیا عادت دارید

#10. آيا

#11. وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید ؟

#12. در بین دوستانتان آیا

#13. در یک محفل اجتماعی

#14. در میهمانی ها

#15. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#16. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#17. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#18. در یک مهمانی دوست دارید:

#19. هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:

#20. در یک گروه بزرگ اغلب:

#21. زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید:

#22. آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟

#23. آیا معمولا منظورتان

#24. وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید

#25. وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود

#26. ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟

#27. هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا

#28. اگر معلم بودید ترجیح می دادید

#29. معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟

#30. در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید

#31. درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید

#32. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#33. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#34. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#35. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#36. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#37. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#38. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#39. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#40. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#41. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#42. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#43. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#44. کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟

#45. اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید

#46. کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید

#47. آیا در تصمیم گیری ‚ بیشتر

#48. هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید

#49. احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

#50. اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟

#51. فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟

#52. احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

#53. آیا معمولا

#54. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#55. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#56. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#57. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#58. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#59. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#60. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#61. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#62. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#63. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#64. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#65. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#66. بیشتر مراقب کدام یک هستید؟

#67. آیا به طور طبیعی:

#68. برای انجام یک کار ‚ آیا

#69. هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید

#70. آیا مطابق برنامه عمل کردن

#71. هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود

#72. اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید

#73. آیا ترجیح می دهید

#74. آيا

#75. آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه

#76. وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید

#77. ايا

#78. در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید

#79. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#80. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#81. کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

#82. آیا به طور کلی ترجیح می دهید:

#83. وقتی برای یک روز جایی می روید . آیا ترجیح می دهید :

#84. در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید

#85. آیا

Finish